20100706

സെറീനമാർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ

ഏറണാകുളത്ത് സെറീന എന്ന സ്ത്രിക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവം ഇതിനൊടകം മാധ്യമങ്ങളും ചാനലുകളും ഏറെ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്.സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രിക്ക് ഏല്ലാവിധ സ്വാതന്ത്യവും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്ത്രികൾ അബലകളായി പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?.

ബസ്സിലായാലും മറ്റ് യാത്രാവേളകളിലായാലും ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകുന്ന അവസരത്തിൽ അപരിചിതരായ ആളുകളിൽ നിന്നും സഭ്യമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നില്ക്കുന്നതാണ് സ്ത്രികൾക്ക് നേരെയുണ്ടാകുന്ന അക്രമണങ്ങൾക്ക് അധികവും വഴിവച്ചുകൊടുക്കുന്നത്.

പലപ്പോഴും യാത്രവേളകളിൽ ശല്ല്യം അസഹ്യമാകുമ്പോഴാണ് സ്ത്രികൾ ചെറുതായെങ്കിലും പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത്.പല ദേശങ്ങളിൽ നിന്നു പോലും ധാരാളം ആളുകൾ പല ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ എത്തുന്നു.ഇവരൊക്കെ എന്തു സ്വാഭാവമുള്ള ആളുകൾ ആണെന്നുപ്പോലും നമ്മുക്കറിയില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ പതിയിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെതിരെ പ്രതികരണമനോഭാവമുള്ളവരായി മാറാൻ ഇവിടുത്തെ സ്ത്രികൾക്ക് കഴിയണം.

ഒരു യാത്രയിൽ സ്ത്രിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ ആ സമയത്ത് ഒന്നും മിണ്ടാതെ നില്ക്കാതെ പ്രതികരിച്ചോണം.ബാക്കി യാത്രക്കാർ നോക്കികൊള്ളും.