20121206

പത്രവാർത്തകളിലൂടെ

                                                                                                                                                                                                                                             ഇന്ത്യ ഒളിംബിസ് കമ്മിറ്റിയിൽ പുറത്ത്.--------കളിയ്ക്കാൻ പോയിട്ടും വല്ല്യ കാര്യമൊന്നുമില്ല.ആകെ കൂടി അറിയാവുന്നത് ഒരു ഹോക്കിയായിരുന്നു.ആ സ്റ്റിക്ക് വേണേല് ഓർമ്മയ്ക്കായിന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം.                                                                                                                      ബിഹാറിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ സ്ത്രികൾ ഫോൺ വിളിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചു-----------കേരളത്തിലാണേല് പെണ്ണൂങ്ങൾ എല്ലാം ചേർന്ന്  exchange ഉപരോധിച്ചേനെ.                                                         കൊച്ചി മെട്രോ,സ്മാർട്ട് സിറ്റി,ശബരിപാത ആറന്മുള വിമാനതാവളം-----കുറച്ചുനാളായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എങ്ങുമെത്താത്ത കുറച്ച് തമാശകൾ