20081224

നാട്ടില്‍ ഒരു ക്രിസ്തുമസ് കാലം

നാട്ടിലേക്ക് വിണ്ടും മടങ്ങി എത്തുകയാണ് .ഒരുമുന്നുമാസത്തെ അവധികാലം. രണ്ടരവര്‍ഷത്തെ പ്രവാസി ജിവത്ത്തിനു സെസച്ന്‍ ഒരു മുന്നുമാസം അവധിയെടുത്ത് നാട്ടില്‍ ....?
തിരക്കായതുകൊണ്ട്‌ പലരുടെയും ബ്ലോഗില്‍ വരാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല .
അപ്പൊ പോയി വരാം