20150302

ഒന്നും ഇല്ലാതെയുമാണ്)

വാക്കുകൾ ചോരതുപ്പുന്നുണ്ട്.ചിതലെടുത്ത കതകില് ചാരി പോയകാലത്തിന് സ്മാരകമായി ഞാനങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ