20110407

മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ തിന്നുമോ


ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ? മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ തിന്നുമോ ഇല്ലയെന്നാണെങ്കിൽ തെറ്റി.ദാ ഇതു നോക്കൂ


കണ്ടല്ലോ എങ്കിൽ മറ്റൊന്നു കൂടി ആകാം വെറുതെയിരുന്ന് സേർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് ഒന്നു കണ്ട് നോക്ക്. എങ്ങനെയുണ്ടാശാനെ?.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: